Stacks Image 15
Stacks Image 16
OUR MISSION

Our mission is to promote nontraditional and innovative forms of education, foster motivation for lifelong learning, increase adaptability and promote an active attitude towards further education across all age, social and professional target groups.

OUR ACTIVITIES

The development of innovation in education
 • Implementation of active and nontraditional teaching and learning methods
 • Promotion the use of ICT in education
 • Development of tools and platforms for distance and blended learning

Teacher training and increasing of quality in primary and secondary education
 • Development of didactic tools to facilitate application of new methodologies
 • Production of testing and comparative tools for learners´ progress evaluation
 • Implementation of educational seminars and workshops
 • Cooperation with schools and educational institutions and support of their mutual cooperation

Implementation of educational projects and development of transnational cooperation
 • Support for transfer of innovation and sharing of experience in the Czech Republic and Europe
 • Creating conditions for application of international experience and good practice in the Czech Republic
 • Development of thematic networks to support exchange of experience and networking among different target groups

Promoting equal access to education
 • Creating favorable conditions for active participation in education to persons with different handicaps
 • Development of educational programs for ageing population to increase their adaptability
 • Support for the integration of foreign citizens through language and intercultural education

Consultancy, information service and raising of public awareness
 • Advice on the language and vocational training, methodology, implementation of new teaching methods
 • Support for increasing motivation to lifelong learning and development of professional skills
 • Mediation of information on learning opportunities in the Czech Republic and in Europe
 • Active participation in various educational associations and bodies
NAŠE POSLÁNÍ

Naším posláním je podporovat netradiční a inovativní formy vzdělávání, rozvíjet motivaci k celoživotnímu učení a zvyšovat adaptabilitu a aktivní přístup k dalšímu vzdělávání napříč všemi věkovými, sociálními a profesními skupinami obyvatelstva.

NAŠE ČINNOST

Rozvoj inovací ve vzdělávání
 • Zavádění aktivizačních a netradičních metod ve vzdělávání
 • Podpora využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce
 • Podpora vytváření nástrojů pro distanční a kombinované vzdělávání

Vzdělávání pedagogických pracovníků a zvyšování kvality ve výuce
 • Tvorba didaktických pomůcek pro aplikaci nových vyučovacích přístupů
 • Vývoj srovnávacích a testovacích nástrojů pro hodnocení pokroku žáků ve vzdělávání
 • Realizace vzdělávacích seminářů a workshopů
 • Spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi a podpora jejich vzájemné spolupráce

Realizace vzdělávacích projektů a rozvoj mezinárodní spolupráce
 • Podpora přenosu a sdílení zkušeností v oblasti inovací ve vzdělávání v rámci ČR i dalších zemí
 • Vytváření podmínek pro aplikaci zahraničních zkušeností a příkladů dobré praxe v ČR
 • Rozvoj tématických sítí za účelem podpory výměny zkušeností a navazování kontaktů mezi účastníky vzdělávání a dalšími relevantními subjekty

Podpora rovného přístupu ke vzdělávání
 • Vytváření podmínek pro aktivní účast ve vzdělávání osobám s různým typem znevýhodnění
 • Rozvoj vzdělávání stárnoucí populace a podpora jejich adaptability
 • Podpora integrace cizinců prostřednictvím jazykového a multikulturního vzdělávání

Poradenství, informační servis a osvětová činnost ve vzdělávání
 • Poradenství v oblasti jazykového a odborného vzdělávání, metodologie, aplikace nových výukových metod
 • Podpora motivace k celoživotnímu učení a rozvoji profesní kvalifikace
 • Zprostředkování informací o možnostech účasti ve vzdělávání v ČR i v zahraničí
 • Aktivní účast na činnostech profesních a odborných jazykových a vzdělávacích asociací